- بازدید دکتر مصلی نژاد خیر شرکت در اواسط ماه اسفند بود که جناب آقای مصلی نژاد به همراه برخی از دوستان خود برای بازدید از کارگاه های قالی بافی به کاشان سفر کردند.
 ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۹ آبان ساعت 0 و 0 دقیقه
در اواسط ماه اسفند بود که جناب آقای مصلی نژاد به همراه برخی از دوستان خود برای بازدید از کارگاه های قالی بافی به کاشان سفر کردند. ایشان که بانی این امر خیر هستند با بازدید خود شور و هیجان را برای ادامه کار در جمع قالی بافان ایجاد کردند. ایشان برای پیشرفت کار از همه کسانی که در این امر خیر سهیم هستند تشکر و قدردانی نمودند.