- بازدید دکتر مصلی نژاد خیر شرکت در اواسط ماه اسفند بود که جناب آقای مصلی نژاد به همراه برخی از دوستان خود برای بازدید از کارگاه های قالی بافی به کاشان سفر کردند.
11/09/2016 12:00:00 ق.ظ Visit Count1037
در اواسط ماه اسفند بود که جناب آقای مصلی نژاد به همراه برخی از دوستان خود برای بازدید از کارگاه های قالی بافی به کاشان سفر کردند. ایشان که بانی این امر خیر هستند با بازدید خود شور و هیجان را برای ادامه کار در جمع قالی بافان ایجاد کردند. ایشان برای پیشرفت کار از همه کسانی که در این امر خیر سهیم هستند تشکر و قدردانی نمودند.
  Send To Social Networks:
Related Images
Opinion About This Content
Your opinion will be published after activation by administrator!
The head of news
New news
Top news
TORANJMEHRAB CO Website.
All Rights Reserved. Copyright 2015.